ស្ថានទូតអាមេរិកកំពុងបើកលក់នូវសម្បតិ្តដែលសល់ពីការប្រើប្រាស់តាមរយៈការដេញថ្លៃនៅលើអ៊ីនធើណិត។ ការដេញថ្លៃនីមួយៗនឹងត្រូវដាក់អោយដំណើរការក្នុងរយៈពេលកំណត់ណាមួយដោយមានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់អំពីកាលបរិច្ឆេទបើកនិងកាលបរិច្ឆេទបិទ។​ ពត៌មាននេះអាចរកបាននៅលើផ្ទាំងពត៌មាននៃគេហទំព័រ។​ ជាធម្មតា ពត៌មាននឹងត្រូវបង្ហាញពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រដោយមានរយៈពេលពីសប្តាហ៍។ អំឡុងពេលនោះ អ្នកអាចចូលរួមដោយសកម្មក្នុងការដេញថ្លៃនូវសម្បតិ្តដែលសល់ពីការប្រើប្រាស់ទាំងនោះបាន។

ឈ្នះ

ការដេញថ្លៃដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះចូលរួម
ទីនេះអ្នកអាចមើលការចុះឈ្មោះចូលដេញថ្លៃរបស់អ្នកបាន
  វិនាទី
Tbilisi, GE
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2022-08-08 17:00:00Z
94
 រៀបចំ
24
 ថ្ងៃរហូតដល់ពេលបើក
  វិនាទី
Bujumbura, BI
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2022-08-07 21:30:00Z
10
 រៀបចំ
5
 ថ្ងៃរហូតដល់ពេលបើក
  វិនាទី
Quito, EC
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2022-08-10 21:30:00Z
2
 រៀបចំ
3
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  វិនាទី
Bandar Seri Begawan, BN
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2022-08-13 07:00:00Z
7
 រៀបចំ
5
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  វិនាទី
Guayaquil, EC
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2022-08-09 18:00:00Z
16
 រៀបចំ
2
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  វិនាទី
Sarajevo, BA
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2022-08-08 07:00:00Z
29
 រៀបចំ
14
 ថ្ងៃរហូតដល់ពេលបើក
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Hermosillo, MX
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2022-08-08 16:00:00Z
14
 រៀបចំ
1
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Belfast, GB
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2022-08-07 09:00:00Z
0
 រៀបចំ
0
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Djibouti, DJ
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2022-08-28 07:00:00Z
1
 រៀបចំ
21
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Skopje, MK
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2022-08-11 07:00:00Z
2
 រៀបចំ
4
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Kuala Lumpur, MY
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2022-08-22 02:00:00Z
2
 រៀបចំ
15
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Tel Aviv, IL
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2022-08-22 07:00:00Z
0
 រៀបចំ
15
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Bogota, CO
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2022-08-16 12:00:00Z
102
 រៀបចំ
9
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Abu Dhabi, AE
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2022-09-23 06:00:00Z
25
 រៀបចំ
47
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
London, GB
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2022-08-15 07:00:00Z
15
 រៀបចំ
8
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Istanbul, TR
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2022-08-09 06:00:00Z
2
 រៀបចំ
2
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Ankara, TR
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2022-08-09 13:30:00Z
68
 រៀបចំ
2
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ