ស្ថានទូតអាមេរិកកំពុងបើកលក់នូវសម្បតិ្តដែលសល់ពីការប្រើប្រាស់តាមរយៈការដេញថ្លៃនៅលើអ៊ីនធើណិត។ ការដេញថ្លៃនីមួយៗនឹងត្រូវដាក់អោយដំណើរការក្នុងរយៈពេលកំណត់ណាមួយដោយមានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់អំពីកាលបរិច្ឆេទបើកនិងកាលបរិច្ឆេទបិទ។​ ពត៌មាននេះអាចរកបាននៅលើផ្ទាំងពត៌មាននៃគេហទំព័រ។​ ជាធម្មតា ពត៌មាននឹងត្រូវបង្ហាញពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រដោយមានរយៈពេលពីសប្តាហ៍។ អំឡុងពេលនោះ អ្នកអាចចូលរួមដោយសកម្មក្នុងការដេញថ្លៃនូវសម្បតិ្តដែលសល់ពីការប្រើប្រាស់ទាំងនោះបាន។

ឈ្នះ

ការដេញថ្លៃដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះចូលរួម
ទីនេះអ្នកអាចមើលការចុះឈ្មោះចូលដេញថ្លៃរបស់អ្នកបាន
  វិនាទី
Quito, EC
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2023-03-31 20:00:00Z
26
 រៀបចំ
9
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  វិនាទី
Kyiv, UA
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2023-03-26 15:00:00Z
126
 រៀបចំ
4
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  វិនាទី
Rangoon, MM
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2023-03-22 10:00:00Z
97
 រៀបចំ
3
 ថ្ងៃរហូតដល់ពេលបើក
  វិនាទី
Florence, IT
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2023-03-28 06:00:00Z
1
 រៀបចំ
5
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  វិនាទី
Bern, CH
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2023-03-27 09:00:00Z
77
 រៀបចំ
5
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  វិនាទី
London, GB
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2023-03-24 16:00:00Z
27
 រៀបចំ
2
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  វិនាទី
Bishkek, KG
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2023-03-24 07:00:00Z
23
 រៀបចំ
2
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  វិនាទី
Surabaya, ID
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2023-03-27 06:00:00Z
102
 រៀបចំ
4
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  វិនាទី
Baghdad, IQ
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2023-03-29 12:00:00Z
16
 រៀបចំ
7
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  វិនាទី
Guangzhou, CN
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2023-03-26 15:30:00Z
61
 រៀបចំ
4
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  វិនាទី
Buenos Aires, AR
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2023-03-27 15:00:00Z
1
 រៀបចំ
5
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Vientiane, LA
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2023-03-24 01:00:00Z
96
 រៀបចំ
2
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Nogales, MX
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2023-03-24 16:00:00Z
23
 រៀបចំ
2
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Djibouti, DJ
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2023-04-09 07:00:00Z
12
 រៀបចំ
18
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Tbilisi, GE
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2023-03-24 06:00:00Z
34
 រៀបចំ
2
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Kolkata, IN
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2023-03-26 12:30:00Z
38
 រៀបចំ
4
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Paris, FR
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2023-03-27 12:00:00Z
27
 រៀបចំ
5
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Vienna, AT
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2023-03-23 09:00:00Z
38
 រៀបចំ
1
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Manila, PH
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2023-03-24 07:00:00Z
126
 រៀបចំ
2
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Ulaanbaatar, MN
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2023-04-06 01:00:00Z
0
 រៀបចំ
15
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Kinshasa, CD
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2023-03-23 09:00:00Z
62
 រៀបចំ
1
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Athens, GR
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2023-03-24 08:00:00Z
59
 រៀបចំ
2
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Merida, MX
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2023-03-22 15:00:00Z
12
 រៀបចំ
0
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Abu Dhabi, AE
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2023-03-23 06:00:00Z
112
 រៀបចំ
1
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ