ស្ថានទូតអាមេរិកកំពុងបើកលក់នូវសម្បតិ្តដែលសល់ពីការប្រើប្រាស់តាមរយៈការដេញថ្លៃនៅលើអ៊ីនធើណិត។ ការដេញថ្លៃនីមួយៗនឹងត្រូវដាក់អោយដំណើរការក្នុងរយៈពេលកំណត់ណាមួយដោយមានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់អំពីកាលបរិច្ឆេទបើកនិងកាលបរិច្ឆេទបិទ។​ ពត៌មាននេះអាចរកបាននៅលើផ្ទាំងពត៌មាននៃគេហទំព័រ។​ ជាធម្មតា ពត៌មាននឹងត្រូវបង្ហាញពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រដោយមានរយៈពេលពីសប្តាហ៍។ អំឡុងពេលនោះ អ្នកអាចចូលរួមដោយសកម្មក្នុងការដេញថ្លៃនូវសម្បតិ្តដែលសល់ពីការប្រើប្រាស់ទាំងនោះបាន។

ឈ្នះ

ការដេញថ្លៃដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះចូលរួម
ទីនេះអ្នកអាចមើលការចុះឈ្មោះចូលដេញថ្លៃរបស់អ្នកបាន
  វិនាទី
Karachi, PK
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2021-06-29 10:00:00Z
27
 រៀបចំ
10
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  វិនាទី
Jeddah, SA
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2021-06-22 13:00:00Z
2
 រៀបចំ
3
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  វិនាទី
Khartoum, SD
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2021-06-25 13:00:00Z
4
 រៀបចំ
6
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  វិនាទី
Moscow, RU
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2021-06-21 09:00:00Z
4
 រៀបចំ
2
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  វិនាទី
Belfast, GB
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2021-06-25 15:30:00Z
2
 រៀបចំ
6
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  វិនាទី
Zagreb, HR
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2021-06-26 19:00:00Z
13
 រៀបចំ
7
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  វិនាទី
Naples, IT
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2021-06-25 13:00:00Z
18
 រៀបចំ
6
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  វិនាទី
Geneva, CH
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2021-06-27 18:00:00Z
44
 រៀបចំ
8
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Hermosillo, MX
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2021-06-21 16:00:00Z
63
 រៀបចំ
3
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Madrid, ES
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2021-06-18 12:00:00Z
1
 រៀបចំ
0
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Yerevan, AM
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2021-06-23 06:00:00Z
39
 រៀបចំ
5
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Yaounde, CM
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2021-07-01 07:00:00Z
6
 រៀបចំ
13
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Addis Ababa, ET
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2021-06-22 06:00:00Z
55
 រៀបចំ
4
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Istanbul, TR
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2021-06-28 07:00:00Z
26
 រៀបចំ
10
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Djibouti, DJ
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2021-07-04 21:00:00Z
7
 រៀបចំ
16
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ