ស្ថានទូតអាមេរិកកំពុងបើកលក់នូវសម្បតិ្តដែលសល់ពីការប្រើប្រាស់តាមរយៈការដេញថ្លៃនៅលើអ៊ីនធើណិត។ ការដេញថ្លៃនីមួយៗនឹងត្រូវដាក់អោយដំណើរការក្នុងរយៈពេលកំណត់ណាមួយដោយមានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់អំពីកាលបរិច្ឆេទបើកនិងកាលបរិច្ឆេទបិទ។​ ពត៌មាននេះអាចរកបាននៅលើផ្ទាំងពត៌មាននៃគេហទំព័រ។​ ជាធម្មតា ពត៌មាននឹងត្រូវបង្ហាញពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រដោយមានរយៈពេលពីសប្តាហ៍។ អំឡុងពេលនោះ អ្នកអាចចូលរួមដោយសកម្មក្នុងការដេញថ្លៃនូវសម្បតិ្តដែលសល់ពីការប្រើប្រាស់ទាំងនោះបាន។

ឈ្នះ

ការដេញថ្លៃដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះចូលរួម
ទីនេះអ្នកអាចមើលការចុះឈ្មោះចូលដេញថ្លៃរបស់អ្នកបាន
  វិនាទី
Rome, IT
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2021-09-24 13:00:00Z
26
 រៀបចំ
4
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  វិនាទី
Port Au Prince, HT
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2021-09-25 20:00:00Z
24
 រៀបចំ
5
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  វិនាទី
Lilongwe, MW
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2021-10-29 13:00:00Z
9
 រៀបចំ
39
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  វិនាទី
Surabaya, ID
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2021-10-04 08:00:00Z
66
 រៀបចំ
13
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  វិនាទី
Managua, NI
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2021-09-20 15:00:00Z
22
 រៀបចំ
3
 ថ្ងៃរហូតដល់ពេលបើក
  វិនាទី
Dhahran, SA
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2021-09-20 12:00:00Z
3
 រៀបចំ
30
 ចាញ់
  វិនាទី
Guatemala City, GT
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2021-09-22 21:00:00Z
41
 រៀបចំ
2
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Bridgetown, BB
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2021-09-20 12:00:00Z
91
 រៀបចំ
0
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Khartoum, SD
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2021-09-26 08:00:00Z
138
 រៀបចំ
6
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Conakry, GN
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2021-09-27 10:00:00Z
65
 រៀបចំ
7
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Paris, FR
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2021-09-27 12:00:00Z
23
 រៀបចំ
7
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Taipei, TW
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2021-09-27 02:00:00Z
1
 រៀបចំ
7
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Ankara, TR
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2021-09-27 13:30:00Z
47
 រៀបចំ
7
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Kingston, JM
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2021-09-20 15:00:00Z
108
 រៀបចំ
0
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
San Salvador, SV
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2021-10-13 22:00:00Z
0
 រៀបចំ
23
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Valletta, MT
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2021-09-21 13:00:00Z
26
 រៀបចំ
1
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Kinshasa, CD
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2021-10-01 09:00:00Z
23
 រៀបចំ
11
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ