ស្ថានទូតអាមេរិកកំពុងបើកលក់នូវសម្បតិ្តដែលសល់ពីការប្រើប្រាស់តាមរយៈការដេញថ្លៃនៅលើអ៊ីនធើណិត។ ការដេញថ្លៃនីមួយៗនឹងត្រូវដាក់អោយដំណើរការក្នុងរយៈពេលកំណត់ណាមួយដោយមានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់អំពីកាលបរិច្ឆេទបើកនិងកាលបរិច្ឆេទបិទ។​ ពត៌មាននេះអាចរកបាននៅលើផ្ទាំងពត៌មាននៃគេហទំព័រ។​ ជាធម្មតា ពត៌មាននឹងត្រូវបង្ហាញពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រដោយមានរយៈពេលពីសប្តាហ៍។ អំឡុងពេលនោះ អ្នកអាចចូលរួមដោយសកម្មក្នុងការដេញថ្លៃនូវសម្បតិ្តដែលសល់ពីការប្រើប្រាស់ទាំងនោះបាន។

ឈ្នះ

ការដេញថ្លៃដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះចូលរួម
ទីនេះអ្នកអាចមើលការចុះឈ្មោះចូលដេញថ្លៃរបស់អ្នកបាន
  វិនាទី
Kuala Lumpur, MY
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2021-03-14 15:59:00Z
75
 រៀបចំ
5
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  វិនាទី
Guayaquil, EC
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2021-03-22 22:00:00Z
26
 រៀបចំ
13
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  វិនាទី
Zagreb, HR
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2021-03-13 20:00:00Z
8
 រៀបចំ
4
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  វិនាទី
Dhahran, SA
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2021-03-21 05:00:00Z
14
 រៀបចំ
12
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Nogales, MX
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2021-03-13 15:00:00Z
90
 រៀបចំ
5
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Skopje, MK
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2021-03-11 08:00:00Z
12
 រៀបចំ
3
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Yaounde, CM
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2021-03-15 07:00:00Z
0
 រៀបចំ
7
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Guadalajara, MX
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2021-03-13 17:00:00Z
48
 រៀបចំ
5
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Budapest, HU
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2021-04-08 06:00:00Z
0
 រៀបចំ
31
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Vienna, AT
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2021-03-11 12:00:00Z
34
 រៀបចំ
3
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Paris, FR
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2021-03-29 12:00:00Z
39
 រៀបចំ
21
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Athens, GR
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2021-03-12 08:00:00Z
50
 រៀបចំ
4
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ