ស្ថានទូតអាមេរិកកំពុងបើកលក់នូវសម្បតិ្តដែលសល់ពីការប្រើប្រាស់តាមរយៈការដេញថ្លៃនៅលើអ៊ីនធើណិត។ ការដេញថ្លៃនីមួយៗនឹងត្រូវដាក់អោយដំណើរការក្នុងរយៈពេលកំណត់ណាមួយដោយមានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់អំពីកាលបរិច្ឆេទបើកនិងកាលបរិច្ឆេទបិទ។​ ពត៌មាននេះអាចរកបាននៅលើផ្ទាំងពត៌មាននៃគេហទំព័រ។​ ជាធម្មតា ពត៌មាននឹងត្រូវបង្ហាញពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រដោយមានរយៈពេលពីសប្តាហ៍។ អំឡុងពេលនោះ អ្នកអាចចូលរួមដោយសកម្មក្នុងការដេញថ្លៃនូវសម្បតិ្តដែលសល់ពីការប្រើប្រាស់ទាំងនោះបាន។

ឈ្នះ

ការដេញថ្លៃដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះចូលរួម
ទីនេះអ្នកអាចមើលការចុះឈ្មោះចូលដេញថ្លៃរបស់អ្នកបាន
  វិនាទី
Matamoros, MX
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2022-01-29 02:00:00Z
28
 រៀបចំ
4
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  វិនាទី
Brazzaville, CG
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2022-01-31 08:00:00Z
65
 រៀបចំ
6
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  វិនាទី
Jerusalem, IL
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2022-02-03 13:00:00Z
27
 រៀបចំ
9
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  វិនាទី
Kathmandu, NP
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2022-01-26 17:15:00Z
33
 រៀបចំ
42
 ថ្ងៃរហូតដល់ពេលបើក
  វិនាទី
Guayaquil, EC
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2022-01-27 18:00:00Z
25
 រៀបចំ
2
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  វិនាទី
Jeddah, SA
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2022-01-25 12:00:00Z
5
 រៀបចំ
12
 ថ្ងៃរហូតដល់ពេលបើក
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Baghdad, IQ
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2022-01-30 05:00:00Z
7
 រៀបចំ
6
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Port Au Prince, HT
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2022-02-28 12:00:00Z
4
 រៀបចំ
35
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Manila, PH
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2022-02-09 01:00:00Z
0
 រៀបចំ
16
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Kolkata, IN
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2022-01-30 11:30:00Z
0
 រៀបចំ
6
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Tel Aviv, IL
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2022-01-31 08:00:00Z
2
 រៀបចំ
7
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Paris, FR
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2022-01-31 13:00:00Z
51
 រៀបចំ
7
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Vienna, AT
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2022-01-31 09:00:00Z
25
 រៀបចំ
7
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Ciudad Juarez, MX
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2022-02-03 17:00:00Z
0
 រៀបចំ
10
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Geneva, CH
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2022-01-28 09:00:00Z
47
 រៀបចំ
4
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Ulaanbaatar, MN
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2022-02-07 01:00:00Z
0
 រៀបចំ
14
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Monrovia, LR
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2022-02-07 09:00:00Z
9
 រៀបចំ
14
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Taipei, TW
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2022-01-28 02:00:00Z
0
 រៀបចំ
4
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Kinshasa, CD
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2022-01-27 09:00:00Z
4
 រៀបចំ
3
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ