ស្ថានទូតអាមេរិកកំពុងបើកលក់នូវសម្បតិ្តដែលសល់ពីការប្រើប្រាស់តាមរយៈការដេញថ្លៃនៅលើអ៊ីនធើណិត។ ការដេញថ្លៃនីមួយៗនឹងត្រូវដាក់អោយដំណើរការក្នុងរយៈពេលកំណត់ណាមួយដោយមានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់អំពីកាលបរិច្ឆេទបើកនិងកាលបរិច្ឆេទបិទ។​ ពត៌មាននេះអាចរកបាននៅលើផ្ទាំងពត៌មាននៃគេហទំព័រ។​ ជាធម្មតា ពត៌មាននឹងត្រូវបង្ហាញពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រដោយមានរយៈពេលពីសប្តាហ៍។ អំឡុងពេលនោះ អ្នកអាចចូលរួមដោយសកម្មក្នុងការដេញថ្លៃនូវសម្បតិ្តដែលសល់ពីការប្រើប្រាស់ទាំងនោះបាន។

ឈ្នះ

ការដេញថ្លៃដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះចូលរួម
ទីនេះអ្នកអាចមើលការចុះឈ្មោះចូលដេញថ្លៃរបស់អ្នកបាន
  វិនាទី
Hamilton, BM
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2020-08-17 02:30:00Z
31
 រៀបចំ
42
 ថ្ងៃរហូតដល់ពេលបើក
  វិនាទី
Kinshasa, CD
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2020-08-24 16:00:00Z
65
 រៀបចំ
9
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  វិនាទី
Podgorica, ME
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2020-08-16 18:00:00Z
14
 រៀបចំ
34
 ថ្ងៃរហូតដល់ពេលបើក
  វិនាទី
Bern, CH
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2020-08-27 10:00:00Z
67
 រៀបចំ
12
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  វិនាទី
Adana, TR
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2020-08-31 09:00:00Z
3
 រៀបចំ
16
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  វិនាទី
Paris, FR
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2020-08-20 15:00:00Z
25
 រៀបចំ
5
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  វិនាទី
Vilnius, LT
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2020-08-18 18:00:00Z
42
 រៀបចំ
3
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Helsinki, FI
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2020-08-17 07:00:00Z
7
 រៀបចំ
2
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Tijuana, MX
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2020-09-09 19:00:00Z
9
 រៀបចំ
25
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Asuncion, PY
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2020-10-08 13:00:00Z
54
 រៀបចំ
54
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Phnom Penh , KH
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2020-08-31 01:30:00Z
0
 រៀបចំ
16
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Valletta, MT
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2020-08-18 06:00:00Z
27
 រៀបចំ
3
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
London, GB
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2020-08-24 07:30:00Z
7
 រៀបចំ
9
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ