ស្ថានទូតអាមេរិកកំពុងបើកលក់នូវសម្បតិ្តដែលសល់ពីការប្រើប្រាស់តាមរយៈការដេញថ្លៃនៅលើអ៊ីនធើណិត។ ការដេញថ្លៃនីមួយៗនឹងត្រូវដាក់អោយដំណើរការក្នុងរយៈពេលកំណត់ណាមួយដោយមានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់អំពីកាលបរិច្ឆេទបើកនិងកាលបរិច្ឆេទបិទ។​ ពត៌មាននេះអាចរកបាននៅលើផ្ទាំងពត៌មាននៃគេហទំព័រ។​ ជាធម្មតា ពត៌មាននឹងត្រូវបង្ហាញពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រដោយមានរយៈពេលពីសប្តាហ៍។ អំឡុងពេលនោះ អ្នកអាចចូលរួមដោយសកម្មក្នុងការដេញថ្លៃនូវសម្បតិ្តដែលសល់ពីការប្រើប្រាស់ទាំងនោះបាន។

ឈ្នះ

ការដេញថ្លៃដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះចូលរួម
ទីនេះអ្នកអាចមើលការចុះឈ្មោះចូលដេញថ្លៃរបស់អ្នកបាន
  វិនាទី
Jerusalem, IL
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2022-12-08 13:00:00Z
14
 រៀបចំ
26
 ថ្ងៃរហូតដល់ពេលបើក
  វិនាទី
The Hague, NL
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2022-12-13 11:00:00Z
74
 រៀបចំ
6
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  វិនាទី
Riyadh, SA
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2022-12-10 17:00:00Z
7
 រៀបចំ
3
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  វិនាទី
Merida, MX
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2022-12-19 05:30:00Z
6
 រៀបចំ
11
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  វិនាទី
Panama City, PA
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2022-12-12 21:00:00Z
31
 រៀបចំ
5
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  វិនាទី
Cairo, EG
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2022-12-10 18:00:00Z
68
 រៀបចំ
3
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  វិនាទី
Guatemala City, GT
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2022-12-11 21:00:00Z
27
 រៀបចំ
4
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  វិនាទី
Vilnius, LT
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2022-12-11 19:00:00Z
1
 រៀបចំ
4
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  វិនាទី
Sarajevo, BA
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2022-12-14 08:00:00Z
35
 រៀបចំ
6
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  វិនាទី
Tbilisi, GE
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2022-12-11 17:00:00Z
8
 រៀបចំ
4
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Port Au Prince, HT
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2022-12-12 12:00:00Z
0
 រៀបចំ
5
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Djibouti, DJ
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2023-01-02 07:00:00Z
4
 រៀបចំ
26
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Geneva, CH
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2022-12-27 09:00:00Z
46
 រៀបចំ
20
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Accra, GH
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2022-12-14 08:00:00Z
0
 រៀបចំ
7
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Vienna, AT
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2022-12-13 09:00:00Z
14
 រៀបចំ
6
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Manila, PH
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2022-12-09 07:00:00Z
109
 រៀបចំ
2
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Dhahran, SA
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2022-12-12 07:00:00Z
0
 រៀបចំ
5
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Kinshasa, CD
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2022-12-08 09:00:00Z
49
 រៀបចំ
1
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Budapest, HU
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2022-12-09 13:00:00Z
20
 រៀបចំ
2
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Chisinau, MD
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2022-12-08 08:00:00Z
39
 រៀបចំ
1
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Athens, GR
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2022-12-08 08:00:00Z
4
 រៀបចំ
1
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Guayaquil, EC
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2022-12-09 12:00:00Z
10
 រៀបចំ
2
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Tel Aviv, IL
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2022-12-15 08:00:00Z
30
 រៀបចំ
8
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Podgorica, ME
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2022-12-19 08:00:00Z
17
 រៀបចំ
12
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ