ស្ថានទូតអាមេរិកកំពុងបើកលក់នូវសម្បតិ្តដែលសល់ពីការប្រើប្រាស់តាមរយៈការដេញថ្លៃនៅលើអ៊ីនធើណិត។ ការដេញថ្លៃនីមួយៗនឹងត្រូវដាក់អោយដំណើរការក្នុងរយៈពេលកំណត់ណាមួយដោយមានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់អំពីកាលបរិច្ឆេទបើកនិងកាលបរិច្ឆេទបិទ។​ ពត៌មាននេះអាចរកបាននៅលើផ្ទាំងពត៌មាននៃគេហទំព័រ។​ ជាធម្មតា ពត៌មាននឹងត្រូវបង្ហាញពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រដោយមានរយៈពេលពីសប្តាហ៍។ អំឡុងពេលនោះ អ្នកអាចចូលរួមដោយសកម្មក្នុងការដេញថ្លៃនូវសម្បតិ្តដែលសល់ពីការប្រើប្រាស់ទាំងនោះបាន។

ឈ្នះ

ការដេញថ្លៃដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះចូលរួម
ទីនេះអ្នកអាចមើលការចុះឈ្មោះចូលដេញថ្លៃរបស់អ្នកបាន
  វិនាទី
Tijuana, MX
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2020-05-31 19:00:00Z
85
 រៀបចំ
5
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  វិនាទី
Merida, MX
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2020-05-28 20:00:00Z
1
 រៀបចំ
2
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  វិនាទី
Istanbul, TR
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2020-05-26 12:00:00Z
23
 រៀបចំ
5
 ថ្ងៃរហូតដល់ពេលបើក
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Prague, CZ
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2020-05-25 11:00:00Z
18
 រៀបចំ
 Start Date To Be Determinated
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Addis Ababa, ET
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2020-06-08 07:00:00Z
1
 រៀបចំ
 Start Date To Be Determinated
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Podgorica, ME
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2020-06-15 07:00:00Z
1
 រៀបចំ
 Start Date To Be Determinated
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Bandar Seri Begawan, BN
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2020-07-20 00:00:00Z
0
 រៀបចំ
 Start Date To Be Determinated
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Kinshasa, CD
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2020-06-15 09:00:00Z
16
 រៀបចំ
 Start Date To Be Determinated
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Asuncion, PY
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2020-10-08 13:00:00Z
54
 រៀបចំ
 Start Date To Be Determinated
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Jerusalem, IL
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2019-06-04 05:00:00Z
23
 រៀបចំ
 Start Date To Be Determinated
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
London, GB
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2020-06-01 07:30:00Z
34
 រៀបចំ
 Start Date To Be Determinated
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Panama City, PA
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2020-10-14 16:00:00Z
7
 រៀបចំ
 Start Date To Be Determinated
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Lisbon, PT
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2020-05-24 14:00:00Z
21
 រៀបចំ
 Start Date To Be Determinated
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Sarajevo, BA
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2020-05-22 07:00:00Z
0
 រៀបចំ
 Start Date To Be Determinated
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Ankara, TR
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2020-07-20 07:00:00Z
17
 រៀបចំ
 Start Date To Be Determinated
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Vilnius, LT
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2020-06-18 07:00:00Z
19
 រៀបចំ
 Start Date To Be Determinated
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Riga, LV
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2020-06-05 07:00:00Z
19
 រៀបចំ
 Start Date To Be Determinated
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Dhahran, SA
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2020-04-30 07:00:00Z
55
 រៀបចំ
 Start Date To Be Determinated