ស្ថានទូតអាមេរិកកំពុងបើកលក់នូវសម្បតិ្តដែលសល់ពីការប្រើប្រាស់តាមរយៈការដេញថ្លៃនៅលើអ៊ីនធើណិត។ ការដេញថ្លៃនីមួយៗនឹងត្រូវដាក់អោយដំណើរការក្នុងរយៈពេលកំណត់ណាមួយដោយមានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់អំពីកាលបរិច្ឆេទបើកនិងកាលបរិច្ឆេទបិទ។​ ពត៌មាននេះអាចរកបាននៅលើផ្ទាំងពត៌មាននៃគេហទំព័រ។​ ជាធម្មតា ពត៌មាននឹងត្រូវបង្ហាញពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រដោយមានរយៈពេលពីសប្តាហ៍។ អំឡុងពេលនោះ អ្នកអាចចូលរួមដោយសកម្មក្នុងការដេញថ្លៃនូវសម្បតិ្តដែលសល់ពីការប្រើប្រាស់ទាំងនោះបាន។

ឈ្នះ

ការដេញថ្លៃដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះចូលរួម
ទីនេះអ្នកអាចមើលការចុះឈ្មោះចូលដេញថ្លៃរបស់អ្នកបាន
  វិនាទី
Kinshasa, CD
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2023-09-28 14:00:00Z
6
 រៀបចំ
5
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  វិនាទី
Yerevan, AM
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2023-09-24 18:00:00Z
17
 រៀបចំ
30
 ថ្ងៃរហូតដល់ពេលបើក
  វិនាទី
Ankara, TR
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2023-09-25 08:00:00Z
16
 រៀបចំ
44
 ថ្ងៃរហូតដល់ពេលបើក
  វិនាទី
Ulaanbaatar, MN
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2023-09-26 01:00:00Z
52
 រៀបចំ
2
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  វិនាទី
Lima, PE
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2023-09-25 02:00:00Z
83
 រៀបចំ
38
 ថ្ងៃរហូតដល់ពេលបើក
  វិនាទី
Belgrade, RS
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2023-09-24 13:00:00Z
8
 រៀបចំ
25
 ថ្ងៃរហូតដល់ពេលបើក
  វិនាទី
Bujumbura, BI
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2023-09-25 13:00:00Z
79
 រៀបចំ
2
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  វិនាទី
Nogales, MX
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2023-09-25 18:00:00Z
36
 រៀបចំ
2
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  វិនាទី
Warsaw, PL
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2023-09-29 21:59:00Z
39
 រៀបចំ
6
 ថ្ងៃរាប់តាំងពីការបិទ
  វិនាទី
Accra, GH
សូមចុះឈ្មោះចូលដើម្បីមើលការដេញថ្លៃនានាដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ: 2023-09-23 20:00:00Z
265
 រៀបចំ
8
 ថ្ងៃរហូតដល់ពេលបើក
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Guangzhou, CN
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2023-10-20 01:00:00Z
0
 រៀបចំ
27
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Monterrey, MX
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2023-10-25 06:01:00Z
0
 រៀបចំ
32
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Doha, QA
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2023-10-22 05:00:00Z
23
 រៀបចំ
29
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Managua, NI
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2023-10-11 14:00:00Z
21
 រៀបចំ
18
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Dushanbe, TJ
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2023-09-28 08:00:00Z
4
 រៀបចំ
5
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Manila, PH
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2023-09-25 07:00:00Z
104
 រៀបចំ
2
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Chisinau, MD
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2023-09-25 07:00:00Z
2
 រៀបចំ
2
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Abu Dhabi, AE
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2023-09-26 06:00:00Z
31
 រៀបចំ
3
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Baku, AZ
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2023-10-02 06:00:00Z
15
 រៀបចំ
9
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Kolkata, IN
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2023-09-29 12:30:00Z
0
 រៀបចំ
6
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Tijuana, MX
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2023-09-29 19:00:00Z
38
 រៀបចំ
6
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Riyadh, SA
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2023-09-28 07:00:00Z
37
 រៀបចំ
5
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Bandar Seri Begawan, BN
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2023-10-31 02:00:00Z
28
 រៀបចំ
38
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ
  កំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃ
Djibouti, DJ
កាលកំណត់ត្រូវបិទ: 2023-09-25 07:00:00Z
7
 រៀបចំ
2
 ថ្ងៃរហូតដល់ការបិទ